Hoppa till innehåll

MaintAid Användningsvillkor

Hej och välkommen till våra Användningsvillkor. Det här är viktigt och påverkar dina juridiska rättigheter, så vänligen läs dem och vår Integritetspolicy och andra villkor som hänvisas till i detta dokument noggrant.

1 Inledning


Genom att registrera dig för MaintAid-tjänsten, webbplatser och programvaror (tillsammans kallade ”MaintAid-tjänsten” eller bara ”Tjänsten”) ingår du ett bindande avtal med Virbius AB (”Virbius”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Fullständig företagsinformation anges längst ned i detta dokument.
Ditt avtal med oss innefattar dessa Användningsvillkor (”Villkoren”) och vår Integritetspolicy. (Villkoren, Integritetspolicyn och eventuella ytterligare villkor som du godkänner, i enlighet med vad som anges i avsnittet Fullständigt avtal, kallas gemensamt ”Avtalen”.) Om du vill gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den gällande versionen av Avtalen på Virbius webbplats. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda MaintAid-tjänsten.
Vänligen läs Avtalen noga. De innehåller viktig information om MaintAid-tjänsterna som tillhandahålls dig och om eventuella betalningar, skatter och avgifter. Avtalen innefattar information om framtida ändringar av Avtalen, exportkontroll, ansvarsbegränsningar, information om integritetsskydd och avstående från grupptalan.
För att kunna använda MaintAid-tjänsten måste du ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar.

2 Ändringar av Avtalen

Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Avtalen kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss via supportens kontaktformulär.

3 Användning av MaintAid


Virbius tillhandahåller en tjänst för att i vår databas hålla reda på alla utrustningar du har i ditt hus, och de underhållsåtgärder som krävs för att hålla utrustningen i toppskick.
Vissa MaintAid-tjänster tillhandahålls till dig gratis. Andra MaintAid-tjänster kräver betalning innan du kan använda dem. De MaintAid-tjänster som kan nås efter betalning kallas för närvarande ”Premiumtjänsten” eller ”Betalda Abonnemang”. MaintAid-tjänsten som inte kräver betalning kallas för närvarande ”Gratistjänsten”. Du kan läsa mer om våra tjänster genom att besöka vår webbplats.

4 Rättigheter vi ger dig


MaintAid-tjänsten tillhör Virbius. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda MaintAid-tjänsten (”Licensen”). Denna Licens ska förbli i kraft tills dess att den sägs upp av dig eller oss. Du lovar och accepterar att du inte kommer att vidareförmedla eller överföra MaintAid-tjänsten.
Virbius programvara licensieras, och säljs inte, till dig, och Virbius och dess licensgivare behåller äganderätten till alla kopior av Virbius programvara även efter installationen på dina persondatorer, mobiltelefoner, surfplattor och/eller andra relevanta enheter (”Enheter”).
Alla Virbius varumärken, servicemärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för Virbius varumärke (”Virbius Kännetecken ”) tillhör enbart Virbius eller dess licensgivare. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av Virbius Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.
Du samtycker till att inte använda MaintAid-tjänsten eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalen. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i Avtalen ger Virbius dig ingen rätt till, äganderätt till eller anspråk avseende MaintAid-tjänsten.
Programvara som tillhandahålls av en tredje part (till exempel programvara med öppen källkod) som ingår i MaintAid-tjänsten licensieras till dig antingen under Avtalen eller under licensvillkoren för den relevanta tredje parts-programkomponenten som finns att tillgå på vår webbplats.

5 Tredjepartsapplikationer


MaintAid-tjänsten är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra tjänster tillgängliga för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att Virbius inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikationer.

6 Användargenererat innehåll


Virbius-användare kan skapa innehåll till Tjänsten (som till exempel kan inkludera text, webblänkar och/eller andra typer av innehåll) (”Användarinnehåll”). För undvikande av missförstånd innefattar ”Användarinnehåll” allt sådant innehåll som du som användare hanterar i MaintAid-tjänsten, till exempel ditt hus, din utrustning, dina åtgärder och dina länkar.
Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du lagrar i MaintAid-tjänsten, (1) att du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll och (2) att sådant Användarinnehåll, eller Virbius användning av sådant Användarinnehåll enligt Avtalen, inte bryter mot Avtalen, tillämplig lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part, eller antyder att Virbius, någon enhet eller individ skulle ha anknytning till eller stå bakom dig eller ditt Användarinnehåll, såvida du inte har fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från en sådan enhet eller individ.
Virbius kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Användarinnehåll. I samtliga fall förbehåller sig Virbius rätten att ta bort eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll oavsett anledning, innefattande men inte begränsat till Användarinnehåll som enligt Virbius eget gottfinnande bryter mot Avtalen. Virbius kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Vi har rätt att ta bort eller inaktivera tillgång till Användarinnehåll helt efter vårt eget gottfinnande och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera tillgång till något specifikt Användarinnehåll.
Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du postar. Virbius ansvarar inte för Användarinnehåll och står inte heller bakom någon åsikt som finns i något Användarinnehåll. DU ACCEPTERAR ATT OM NÅGON VÄCKER TALAN MOT VIRBIUS RELATERAT TILL ANVÄNDARINNEHÅLL SOM DU HAR POSTAT SKA DU ERSÄTTA OCH HÅLLA VIRBIUS SKADESLÖST FRÅN ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV ALLA SLAG (INKLUSIVE RIMLIGA KOSTNADER FÖR JURIDISKT OMBUD) TILL FÖLJD AV SÅDANT KRAV, SÅ LÅNGT SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAG.

7 Rättigheter du ger oss


Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Avtalen ger du oss rätt att (1) låta MaintAid-tjänsten använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din Enhet för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsten, (2) leverera annonser och annan information till dig och (3) låta våra samarbetspartners göra detsamma.
Du ger oss också rätt att lagra din epostadress i vår databas. Detta är den enda personuppgiften Tjänsten har tillgång till och du kan närsomhelst be oss att helt rensa våra system från din personliga information. Enklast gör du det genom att använda kontaktformuläret på sidan ”Support & Contact”. Detta innebär också att du säger upp Tjänsten (se Avtalstid och uppsägning för mer information om uppsägning).
Du bekräftar att om du ger Virbius feedback, idéer eller förslag i samband med MaintAid-tjänsten är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att Virbius kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback anses vara en typ av Användarinnehåll.

8 Användarriktlinjer


Virbius respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har etablerat några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsten, för att se till Virbius fortsätter att vara en trevlig tjänst för alla. Vänligen följ dessa regler och uppmuntra andra användare att göra detsamma.
Följande aktiviteter är inte tillåtna, på någon som helst grund:

  • att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på MaintAid-tjänsten eller någon del därav, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig lag,
  • att kringgå någon teknik som används av Virbius, dess licensgivare, eller tredje part för att skydda Tjänsten,
  • att sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa ut någon del av MaintAid-tjänsten.

Vänligen respektera Virbius och andra användare av MaintAid-tjänsten. Delta inte i någon aktivitet, posta inte något Användarinnehåll och registrera och/eller använd inte ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

  • är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,
  • är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive men inte begränsat till kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Virbius eller en tredje parts äganderätt,
  • inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Tjänsten,
  • stör eller på annat sätt negativt påverkar MaintAid-tjänsten, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Tjänsten eller Virbius datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Virbius säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Tjänsten eller
  • står i strid med Avtalen, enligt Virbius bedömning.

Du bekräftar och godkänner att om du postar sådant Användarinnehåll kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt MaintAid-konto. Du godkänner även att Virbius efter eget gottfinnande kan komma att återta ditt användarnamn.
Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

9 Begränsningar i och ändringar av Tjänsten


Virbius kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att MaintAid-tjänsten är möjlig att använda. Från tid till annan kan vissa tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller Virbius sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i MaintAid-tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig, utom där det är förbjudet enligt lag, för varje avbrott, ändring eller upphörande av MaintAid-tjänsten eller någon funktion eller egenskap därav. Du förstår, godkänner och accepterar att Virbius inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

10 Märkeskonton


Om du upprättar ett MaintAid-konto på uppdrag av ett företag, en organisation, en enhet eller ett varumärke eller annat kännetecken (ett ”Märke” och avseende ett sådant konto ”Märkeskonto”), gäller termerna ”du” och ”din”, som används i Avtalen, både dig och Märket, när tillämpligt.
Om du öppnar ett Märkeskonto garanterar och försäkrar du att du är behörig att bevilja alla tillstånd och licenser som finns i Avtalen och att binda Märket under Avtalen.

11 Kundtjänst


För att få hjälp med tekniska, kontorelaterade och andra frågor (”Kundtjänstärenden”), vänligen skicka en förfrågan till vår kundtjänst med hjälp av kontaktformuläret, som finns under avsnittet ”Support & Contact” på vår webbplats. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att svara på alla Kundtjänstärenden inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något slag att eventuella Kundtjänstärenden kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi kommer att kunna ge tillfredsställande svar på sådana frågor.

12 Exportkontroll


Virbius produkter kan vara föremål för amerikanska export- och återexportlagar och föreskrifter eller liknande lagar i andra jurisdiktioner, däribland Export Administration Regulations (”EAR”) som upprätthålls av USA:s Department of Commerce, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (”OFAC”) i USA, och International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthålls av USA:s Department of State. Du garanterar att du (1) inte befinner dig i Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien, och (2) inte är en nekad part enligt de föreskrifter som anges ovan.
Du samtycker till att följa alla tillämpliga export- och återexportlagar och -förordningar, inklusive EAR, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av OFAC, och ITAR. Specifikt godkänner du att du inte får – direkt eller indirekt – sälja, exportera, vidareexportera, överföra, leda om eller på annat sätt förfoga över några produkter, programvaror eller någon teknologi (inklusive produkter som härrör från eller är baserade på sådan teknologi) från Virbius under Avtalen till någon destination, enhet eller person i den mån det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller föreskrifter i USA eller någon annan jurisdiktion utan att i förhand ha erhållit tillstånd från de behöriga myndigheterna, i enlighet med vad som krävs enligt dessa lagar och föreskrifter. Denna exportkontrollklausul ska fortsätta att gälla även efter att Avtalen har sagts upp.

13 Betalningar, uppsägning och ångerrätt


Betalda Abonnemang kan endast köpas från en tredje part (Google Play eller Apple App Store) genom att betala en årsavgift som ger dig tillgång till MaintAid-tjänsten under ett års tid, räknat från inköpsdagen.
All hantering av återbetalningar, ångerfrister och liknande ärenden hanteras via inköpsstället (Apple App Store eller Google Play) och ditt Betalda Abonnemang är föremål för villkoren i ditt avtal med den tredje parten (utöver dessa villkor). För att säga upp ditt abonnemang måste du göra uppsägningen direkt till den tredje parten.
Virbius kan från tid till annan komma att ändra priset för Betalda Abonnemang. Prisändringar för Betalda Abonnemang träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett.

14 Avtalstid och uppsägning


Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller Virbius. Virbius har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till MaintAid-tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt MaintAid-tjänsten eller inte efterlevt Avtalen. Om du eller Virbius säger upp Avtalen, eller om Virbius avbryter din tillgång till MaintAid-tjänsten, accepterar du att Virbius, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Virbius inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Om du vill veta hur du kan säga upp ditt Virbius-konto, vänligen kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär som finns på vår ”Support & Contact”-sida. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Du kan säga upp Avtalen när som helst.
Avsnitt 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 häri, liksom alla andra delar av Avtalen som, antingen uttryckligen eller av sin natur, måste förbli i kraft även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla efter uppsägning.

15 Garanti och friskrivning


VI FÖRSÖKER ATT ERBJUDA DEN BÄSTA TJÄNST VI KAN, MEN DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT MAINTAID-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM SKICK AV NÅGOT SLAG. DU ANVÄNDER MAINTAID-TJÄNSTEN PÅ EGEN RISK. I STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR VIRBIUS INGA UTFÄSTELSER OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VIRBIUS GARANTERAR INTE ATT MAINTAID-TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VIRBIUS LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE, OCH GARANTERAR INTE, STÖDJER INTE OCH TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER (ELLER DESS INNEHÅLL), ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART I ELLER VIA MAINTAID-TJÄNSTEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONS. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT VIRBIUS INTE HAR NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS I ELLER GENOM MAINTAID-TJÄNSTEN. SOM MED ALLA KÖP AV EN PRODUKT ELLER EN TJÄNST GENOM ALLA SLAGS MEDIER ELLER MILJÖER BÖR DU ANVÄNDA DITT OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET NÄR SÅ KRÄVS. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN VIRBIUS, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SKA ANSES SKAPA NÅGON GARANTI FRÅN VIRBIUS I DETTA AVSEENDE. VISSA ASPEKTER AV DETTA AVSNITT KANSKE INTE GÄLLER I VISSA JURISDIKTIONER, OM DE INTE ÄR TILLÅTNA ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
VAD SOM SÄGS I DETTA AVSNITT PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.
Virbius tar inget ansvar för att innehåll i Tjänsten är korrekt eller att länkar till bruksanvisningar och dylikt är de gällande. Gå alltid till tillverkaren eller leverantören av din utrustning för att få korrekt information om underhållsåtgärder, felavhjälpning, den senaste dokumentationen m.m.

16 Begränsningar


I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ACCEPTERAR DU ATT OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED MAINTAID-TJÄNSTEN ÄR DINA RÄTTIGHETER BEGRÄNSADE TILL ATT AVINSTALLERA ALL VIRBIUS-PROGRAMVARA OCH ATT SLUTA ANVÄNDA MAINTAID-TJÄNSTEN.
I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VIRBIUS, DESS BEFATTNINGSHAVARE, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEDNING, DOTTERBOLAG, KONCERNBOLAG, EFTERTRÄDARE, FÖRVÄRVARE, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE FÖR (1) INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, (2) UTEBLIVET NYTTJANDE, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHET ELLER VINST (OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT), I SAMTLIGA FALL SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV MAINTAID-TJÄNSTEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM VIRBIUS HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS , ELLER (3) MED AVSEENDE PÅ SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER MAINTAID-TJÄNSTEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER DE BELOPP SOM DU BETALAT TILL VIRBIUS UNDER FÖREGÅENDE TOLV MÅNADER I FRÅGA, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Ingenting i Avtalen ska innebära en friskrivning från eller begränsning av Virbius ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet. Vissa aspekter av detta avsnitt kanske inte gäller i vissa jurisdiktioner, om de inte är tillåtna under tillämplig lag.

17 Tredje parts rättigheter


Du bekräftar och accepterar att Avtalen skapar rättigheter för vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för appar), och att dessa har rätt att tillämpa Avtalen direkt mot dig. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt är Avtalen inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och Virbius, och i inget fall ska Avtalen skapa några tredjepartsberättiganden. Härutöver gäller att rätten att säga upp, häva eller samtycka till någon ändring, avstående från rättighet, eller förlikning under Avtalen inte kräver samtycke från någon annan person.
Om du har laddat ner Appen från Apple, Inc. (”Apple”) App Store eller om du använder Appen på en iOS-enhet, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till följande meddelande angående Apple. Detta Avtal gäller endast mellan dig och Virbius, inte med Apple, och Apple ansvarar inte för Tjänsten och dess innehåll. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster med avseende på Tjänsten. I händelse av ett fel på Tjänsten som innebär att någon tillämplig garanti inte uppfylls kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala den eventuella summa som du har köpt Appen för, och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple ingen annan garantiskyldighet som helst med avseende på Tjänsten. Apple ansvarar inte för att besvara eventuella krav från dig eller någon tredje part med avseende på Tjänsten eller ditt innehav och/eller din användning av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till: (1) anspråk med anledning av produktansvar, (2) anspråk att Tjänsten inte uppfyller något tillämpligt rättsligt krav eller myndighetskrav, och (3) anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslag eller liknande lagstiftning. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att Tjänsten och/eller ditt innehav och användning av Appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder Tjänsten. Apple och Apples dotterbolag är berättigade tredje parter under detta Avtal, och efter ditt godkännande av detta Avtal kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa detta Avtal mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under detta Avtal. Du garanterar och försäkrar härmed att (1) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s regering som ett ”terroriststödjande” land, och (2) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor överförbjudna eller begränsade parter.

18 Fullständigt avtal


Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och Virbius, utgör Avtalen alla villkor som överenskommits mellan dig och Virbius, och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till föremålet för dessa Avtal, oavsett om skriftliga eller muntliga.
Notera dock att andra aspekter av din användning av MaintAid-tjänsten kan styras av ytterligare avtal. När du får ett erbjudande för sådana aspekter av din användning kommer du att uppmärksammas om eventuella ytterligare avtal som gäller för erbjudandet, och du kan komma att ges möjlighet att godkänna ytterligare villkor. I den mån det finns någon oförenlig motsägelse mellan eventuella ytterligare villkor och dessa Villkor, ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.

19 Ogiltighet och avstående från rättigheter


Om inte annat anges i Avtalen gäller att ifall något villkor i Avtalen förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av någon anledning eller i någon utsträckning ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka övriga bestämmelser i Avtalen, eller innebära att övriga bestämmelser i Avtalen ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.
Om Virbius eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Avtalen eller något villkor i Avtalen ska det inte innebära att Virbius eller tillämplig berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

20 Överlåtelse


Virbius har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och Virbius har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

21 Försäkran att hålla skadeslös

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla Virbius skadeslöst från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot detta Avtal, (2) något Användarinnehåll, (3) varje verksamhet du deltar i på eller genom MaintAid-tjänsten, och (4) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

22 Val av lag, obligatoriskt skiljeförfarande och forum

22.1 Tillämplig lag/Forum


Såvida inte annat krävs enligt tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska Unionen eller någon annan jurisdiktion ska svensk lag tillämpas på Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem), utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.
Du och Virbius samtycker även till att domstolar i Sverige ska anses ha exklusiv behörighet att lösa samtliga tvister, anspråk, eller kontroverser som uppstår i samband med Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem).”Exklusiv” behörighet innebär att inga andra länders domstolar ska ha behörighet att ta upp saken till prövning.
Virbius accepterar inte några uppförandekoder som obligatoriska i samband med de tjänster som tillhandahålls enligt dessa Avtal.

22.2 Friskrivning från grupptalan


DÄR DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR DU OCH VIRBIUS ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN AV ER BARA KAN VÄCKA ANSPRÅK MOT DEN ANDRE I ENSKILD KAPACITET, OCH INTE SOM SVARANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN GRUPPTALAN.
Om inte både du och Virbius är överens om att så ska ske, kan ingen skiljeman eller domare kumulera mer än en persons anspråk eller på annat vis ta upp någon form av grupptalan till prövning.

22.3 Skiljeförfarande


Om du har din hemvist i, är etablerad i, har kontor i eller har affärsverksamhet i en jurisdiktion där detta avsnitt 22.3. är verkställbart gäller följande obligatoriska bestämmelser angående skiljedomar för dig:

22.3.1 Tvistelösning och skiljeförfaranden


Du och Virbius är överens om att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och Virbius som uppstår i samband med eller som på något sätt är relaterade till dessa Avtal eller till din relation med Virbius som användare av Tjänsten (oavsett om det baseras på kontrakt, utomobligatorisk skada, lag, bedrägeri, vilseledande, eller någon annan rättslig grund och oavsett om anspråken uppstår under eller efter uppsägning av Avtalen) ska avgöras genom exklusivt, tvingande, individuellt skiljeförfarande. Skiljeförfarande är mer informellt än en rättegång i domstol. INGEN DOMARE ELLER JURY ÄR MED I ETT SKILJEFÖRFARANDE OCH NÄMNDENS ÖVERSYNI ETT SKILJEFÖRFARANDE ÄR BEGRÄNSAD. Rätten till insyn i den andra partens bevisning (genom s.k. edition eller discovery) kan vara mer begränsad än i domstol. Skiljemannen måste följa detta avtal och kan tilldela samma skadestånd och rättsmedel som en domstol (inklusive kostnader för juridiskt ombud), förutom att skiljemannen inte kan besluta om fastställelse eller förelägganden till fördel för någon annan än parterna i skiljeförfarandet. Denna skiljeförfarandebestämmelse ska fortsätta att gälla efter uppsägning av Avtalen.

22.3.2 Undantag


Oaktat klausul (22.3.1) ovan accepterar både du och Virbius att ingenting häri ska anses utgöra ett avstående från, hinder för eller annars begränsa några av våra respektive rättigheter, vid någon tidpunkt, att (1) väcka individuell talan i en ”small claims court”, (2) vidta rättsliga åtgärder genom tillämpliga federala, statliga eller lokala myndigheter när sådana åtgärder är tillgängliga, (3) söka förelägganden i domstol, eller (4) stämma i domstol för att rikta krav avseende intrång i immateriella rättigheter.

22.3.3 Skiljedomsregler


Antingen du eller vi kan inleda skiljeförfaranden. Ett skiljeförfarande mellan dig och Virbius ska slutligt avgöras enligt vid tidpunkten gällande Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”) regler för tvistlösning (”SCC-reglerna”) av en eller flera skiljemän som utsetts i enlighet med SCC-reglerna, med de ändringar som följer av dessa Avtal, och kommer att administreras av SCC:s Skiljedomstol.
Varje eventuellt skiljeförfarande ska genomföras på engelska och om inte annat krävs av en tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion ska svensk lag tillämpas i skiljeförfarandet, utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.

22.3.4 Tid inom vilken krav måste ha framställts


Ett skiljeförfarande måste inledas genom att en part lämnar in en begäran om skiljedom inom ETT (1) ÅR efter den dag som parten som framställer krav först får kännedom om eller rimligen borde ha fått kännedom om den handling, den underlåtenhet, eller den brist som ger upphov till anspråket, och det ska inte finnas någon rätt att framställa ett anspråk som inte görs gällande inom denna tidsperiod. Om tillämplig lag förbjuder en ettårig tidsbegränsning för att hävda anspråk, måste ett anspråk framställas inom den kortaste tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag.

22.3.5 Meddelande; Process


En part som avser att inleda ett skiljeförfarande måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten, genom rekommenderat brev eller Federal Express (underskrift krävs), eller i händelse av att vi inte har din fysiska adress, genom e-post (”Meddelande”). Virbius adress för Meddelandenr är: Virbius AB, Björkstigen 6, SE-178 51 Ekerö, Sweden. Meddelandet måste (1) beskriva typen av anspråk och grunden för anspråket eller tvisten, och (2) ange det särskilda rättsmedel som begärs (”Krav”). Vi åtar oss att i god tro anstränga oss för att lösa tvisten direkt, men om vi inte når en överenskommelse inom 30 dagar efter det att Meddelandet mottagits, kan du eller Virbius inleda ett skiljeförfarande. Under skiljeförfarandet ska eventuella belopp för erbjudande om förlikning som lämnats av dig eller Virbius inte yppas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen slutligen avgjort tvisten, om så sker. Alla dokument och all information som röjs i samband med skiljeförfarandet ska hållas strikt konfidentiellt av mottagaren och får inte användas av mottagaren för något annat syfte än skiljeförfarandet eller verkställandet av skiljemannens beslut och avgörande, och får inte röjas annat än under sekretess till personer som behöver ta del av dessa för sådana ändamål, eller som krävs enligt tillämplig lag. Med undantag för vad som krävs för att verkställa skiljemannens beslut och skiljedom ska varken du eller Virbius göra något offentligt tillkännagivande eller lämna någon offentlig kommentar eller ge ursprung till någon publicitet om skiljeförfarandet, inklusive, men inte begränsat till, det faktum att parterna tvistar, förekomsten av skiljeförfarandet, eller någon information om skiljemannens beslut eller skiljedom.

22.3.6 Ändringar


I händelse av att Virbius gör framtida ändringar av denna bestämmelse om skiljeförfarande (annat än en ändring av Virbius adress för Meddelanden), kan du motsätta dig en sådan ändring genom att skicka ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter det att ändringen skett till Virbius adress för Meddelanden, och i sådant fall kommer ditt MaintAid-konto omedelbart att avslutas och denna bestämmelse om skiljeförfarande, som var i kraft omedelbart före ändringarna du motsatte dig, kommer fortsätta gälla.

22.3.7 Verkställbarhet


Om friskrivningen från grupptalan i avsnitt 22.2 befinns inte vara verkställbar i ett skiljeförfarande eller om någon del av detta avsnitt 22.3 befinns vara ogiltig eller inte verkställbar, ska hela detta avsnitt 22.3 anses vara ogiltigt, och i sådant fall är parterna överens att vad som anges i avsnitt 22.1 om exklusiv behörighet och forum ska gälla för alla åtgärder som uppstår med anledning av eller i samband med Avtalen.

23 Kontakta oss


Om du har några frågor om MaintAid-tjänsten eller om Avtalen vänligen kontakta Virbius kundtjänst genom att besöka avsnittet “Support & Contact” på vår webbplats.
Tack för att du har läst våra Villkor. Vi hoppas att du får glädje av MaintAid!

Bolag du ingår avtal med:

Virbius AB
Björkstigen 6, 178 51 Ekerö
Sverige
SE559062320201

© Virbius AB.